2015 Us Open 9-Ball Championship – Karl Boyes Vs Jayson Shaw