2015 Steinway Classic – Ko Pin Yi vs Warren Kiamco