2022 Derby City Classic One Pocket – Efren Reyes vs Roberto Gomez