2022 Derby City Classic One Pocket – Jayson Shaw vs Anthony Meglino