Turning Stone XXVIII

Photos courtesy of Karl Kantrowitz