2015 Derby City Classic One Pocket – Efren Reyes vs Shane Van Boening