2016 Derby City Classic One-Pocket – Scott Frost vs. Efren Reyes