Shijiazhuang China Joy Cup 2017 Chinese 8-Ball International Open