Roy Steffensen

1980-09-10 Birthdate
NOR Country
Kvitsoy NO,Norway Residence
643